Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

SEO urls cho dien dan vBulletin (vBB) dung vBSEO

Số lượt xem: 6355
Gửi lúc 09:52' 05/02/2010

SEO urls cho diễn đàn vBulletin (vBB) dùng vBSEO

Với forum làm bằng VBB, bạn có nhiều cách để tối ưu đường dẫn url. Ở đây tôi sẽ hướng dẩn dùng vBSEO để tối ưu. Trước hết bạn cần có script vBSEO, xem và mua tại: www.vbseo.com .Sau khi đã có chúng rồi, phần cài đặt bạn là theo hướng dẫn của vBSEO.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt thành công, lỗi các bạn sẽ gặp phải nếu lấy URL là ký tự, đó là hiển thị tiếng Việt ở link bị lổi. Vậy khắc phục làm sao? Đầu tiên, các bạn nên download và cài đặt Notepad++, trình miễn phí dành cho dân coder. Có nhiều tính năng hay và rất nhẹ nhàng.

Bước 1: Mở file config_vbseo.php lên bằng NotePad++, vào Format ở Notepad++, chọn Encode in UTF-8.

Tìm đoạn:

// ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
// The following array enables you to select a replacement for characters other than the o­nes replaced
 // by default.
    $vbseo_custom_char_replacement = array();

Thay nguyên bằng đoạn:
   
// ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
    // The following array enables you to select a replacement for characters other than the o­nes replaced
    // by default.
    $vbseo_custom_char_replacement = array('ơ'=>'o',
'Ơ'=>'o',
'ó'=>'o',
'Ó'=>'o',
'ò'=>'o',
'Ò'=>'o',
'ọ'=>'o',
'Ọ'=>'o',
'ỏ'=>'o',
'Ỏ'=>'o',
'õ'=>'o',
'Õ'=>'o',
'ớ'=>'o',
'Ớ'=>'o',
'ờ'=>'o',
'Ờ'=>'o',
'ợ'=>'o',
'Ợ'=>'o',
'ở'=>'o',
'Ở'=>'o',
'ỡ'=>'o',
'Ỡ'=>'o',
'ô'=>'o',
'Ô'=>'o',
'ố'=>'o',
'Ố'=>'o',
'ồ'=>'o',
'Ồ'=>'o',
'ộ'=>'o',
'Ộ'=>'o',
'ổ'=>'o',
'Ổ'=>'o',
'ỗ'=>'o',
'Ỗ'=>'o',
'ú'=>'u',
'Ú'=>'u',
'ù'=>'u',
'Ù'=>'u',
'ụ'=>'u',
'Ụ'=>'u',
'ủ'=>'u',
'Ủ'=>'u',
'ũ'=>'u',
'Ũ'=>'u',
'ư'=>'u',
'Ư'=>'u',
'ứ'=>'u',
'Ứ'=>'u',
'ừ'=>'u',
'Ừ'=>'u',
'ự'=>'u',
'Ự'=>'u',
'ử'=>'u',
'Ử'=>'u',
'ữ'=>'u',
'Ữ'=>'u',
'â'=>'a',
'Â'=>'a',
'á'=>'a',
'Á'=>'a',
'à'=>'a',
'À'=>'a',
'ạ'=>'a',
'Ạ'=>'a',
'ả'=>'a',
'Ả'=>'a',
'ã'=>'a',
'Ã'=>'a',
'ấ'=>'a',
'Ấ'=>'a',
'ầ'=>'a',
'Ầ'=>'a',
'ậ'=>'a',
'Ậ'=>'a',
'ẩ'=>'â',
'Ẩ'=>'a',
'ẫ'=>'a',
'Ẫ'=>'a',
'ă'=>'a',
'Ă'=>'a',
'ắ'=>'a',
'Ắ'=>'a',
'ằ'=>'a',
'Ằ'=>'a',
'ặ'=>'a',
'Ặ'=>'a',
'ẳ'=>'a',
'Ẳ'=>'a',
'ẵ'=>'a',
'Ẵ'=>'a',
'ế'=>'e',
'Ế'=>'e',
'ề'=>'e',
'Ề'=>'e',
'ệ'=>'e',
'Ệ'=>'e',
'ể'=>'e',
'Ể'=>'e',
'ễ'=>'e',
'Ễ'=>'e',
'é'=>'e',
'É'=>'e',
'è'=>'e',
'È'=>'e',
'ẹ'=>'e',
'Ẹ'=>'e',
'ẻ'=>'e',
'Ẻ'=>'e',
'ẽ'=>'e',
'Ẽ'=>'e',
'ê'=>'e',
'Ê'=>'e',
'í'=>'i',
'Í'=>'i',
'ì'=>'i',
'Ì'=>'i',
'ỉ'=>'i',
'Ỉ'=>'i',
'ĩ'=>'i',
'Ĩ'=>'i',
'ị'=>'i',
'Ị'=>'i',
'ý'=>'y',
'Ý'=>'y',
'ỳ'=>'y',
'Ỳ'=>'y',
'ỷ'=>'y',
'Ỷ'=>'y',
'ỹ'=>'y',
'Ỹ'=>'y',
'ỵ'=>'y',
'Ỵ'=>'y',
'đ'=>'d',
'Đ'=>'d');   

Tìm đoạn:
// ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
    define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           x);
Thay thế bằng:
// ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
    define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           2);

Bước 2: Chuyển file config_vbseo.php về dạng ANSI, bằng cách vào Notepad++ phần Format chọn Encode in ANSI. Lưu file lại. Bây giờ URL của bạn sẽ có dạng: link-se-loai-tru-dau-tieng-viet.html
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - SEO urls cho diễn đàn vBulletin (vBB) dùng vBSEO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét